เครื่องปฏิกรณ์ปฏิกรณ์

เครื่องปฏิกรณ์ชนิดแห้ง, หม้อแปลงไฟฟ้าที่ฝังอยู่ในน้ำมัน, หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง.