หม้อแปลงชนิดแห้ง

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังชนิดแห้ง, หม้อแปลงเรซินแบบคาสต์เรซิน, air cooled transformer ชนิดแห้ง.