หม้อแปลงชนิดแห้ง

air cooled transformer ชนิดแห้ง, หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง, หม้อแปลงเรซินหล่อแบบแห้ง.